ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

อาทิตยา หล้าเปี้ย

รายละเอียด: มาอัดวิดีโอเพื่อการศึกษา
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา2(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:60117736 อาทิตยา หล้าเปี้ย
ผู้ใช้งานคนที่ 2:60140480 เกษรา รัตนธน
ผู้ใช้งานคนที่ 3:60146073 ดาราวดี หวันกะเหร็ม
ผู้ใช้งานคนที่ 4:60140738 จินห์จุฑา ฐานิศร์นล
เวลาเริ่มต้น: 21:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 22:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 60117736
วันที่บันทึกล่าสุด: 18:02:07 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง