ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

ปวริศา ชำนาญกิจ

รายละเอียด: โปรเจคกลุ่ม
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา4(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:58161241 นัทริกา มูรูคารี
ผู้ใช้งานคนที่ 2:58190695 ศศิธร พึ่งหล้า
ผู้ใช้งานคนที่ 3:58146390 เอกอนงค์ เมืองสวี
ผู้ใช้งานคนที่ 4:58160102 กัญญารัตน์ นวลมะโน
เวลาเริ่มต้น: 21:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 00:00:00 - วันที่ 15 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 58161654
วันที่บันทึกล่าสุด: 17:20:31 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง