ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

รัชญาภรณ์

รายละเอียด: ติวหนังสือ
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา3(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:59122028 สุมิตรา เพชรรัตน์
ผู้ใช้งานคนที่ 2:59120949 ศุภาพิชญ์ สุระยอด
ผู้ใช้งานคนที่ 3:59121723 สุธาสินี ปานเฉวง
ผู้ใช้งานคนที่ 4:59122861 
เวลาเริ่มต้น: 20:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 23:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 59122028
วันที่บันทึกล่าสุด: 14:08:48 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง