ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

ปภาวรินท์ อินทวงค์

รายละเอียด:
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา2(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:60114832 ภัทริยา อินเลี่ยน
ผู้ใช้งานคนที่ 2:60144607 สุชาดา ย่องบางไทร
ผู้ใช้งานคนที่ 3:60144268 ศิโรรัตน์ ทองมั่ง
ผู้ใช้งานคนที่ 4:60140936 ชนากานต์ สงวนสิน
เวลาเริ่มต้น: 15:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 16:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 60113636
วันที่บันทึกล่าสุด: 13:47:04 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง