ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

นายอภิสิทธิ์ อุ้ยสกุล

รายละเอียด: ทำรายงาน
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา3(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:59122879 อภิสิทธิ์ อุ้ยสกุล
ผู้ใช้งานคนที่ 2:59146506 สุภิญญา บุณยะโชติ
ผู้ใช้งานคนที่ 3:59140657 จินดารัตน์ แสวงสุข
ผู้ใช้งานคนที่ 4:59117267 พรผกา ไตรเมศร
เวลาเริ่มต้น: 12:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 15:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 59122879
วันที่บันทึกล่าสุด: 11:04:50 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง