ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

ภูริตา เพชรบุญมี

รายละเอียด: ติวหนังสือ
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา5(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:60118635 กนกพร กาญจนประทุม
ผู้ใช้งานคนที่ 2:60118957 พรชนก ขุนยัง
ผู้ใช้งานคนที่ 3:60118726 จุฑาทิพย์ บุญสุวรรณ
ผู้ใช้งานคนที่ 4:60118999 พีรภร ไหลพิริยกุล
เวลาเริ่มต้น: 15:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 18:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 60119021
วันที่บันทึกล่าสุด: 10:49:43 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง