ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

นิตยา จันทร์เพชร

รายละเอียด: ทำวิจัย และทบทวนบทเรียน
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา2(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:56148638 นิตยา จันทร์เพ็ชร
ผู้ใช้งานคนที่ 2:56112139 ชนกพร ศรีวิโรจน์
ผู้ใช้งานคนที่ 3:56144488 รุซนาณี อุหมา
ผู้ใช้งานคนที่ 4:56148174 สุรัสดา ปานปิน
เวลาเริ่มต้น: 11:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 14:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: tnittaya
วันที่บันทึกล่าสุด: 10:42:34 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง