ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

กรรณศร ศรีสว่าง

รายละเอียด: ติว
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา2(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:59110403 กรรณศร ศรีสว่าง
ผู้ใช้งานคนที่ 2:59122655 อนันตญา บุญสนิท
ผู้ใช้งานคนที่ 3:59120147 วิไลรัตน์ จันทลือชัย
ผู้ใช้งานคนที่ 4:59115659 น้ำอบ เนาวพันธ์
เวลาเริ่มต้น: 18:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 21:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 59110403
วันที่บันทึกล่าสุด: 09:24:18 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง