ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

พรชนก

รายละเอียด: ทำรายงานกลุ่ม
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา4(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 5 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:59117184 พรชนก กลิ่นทิพย์
ผู้ใช้งานคนที่ 2:59118844 ณัชชาภัทร ล่องลือฤทธิ์
ผู้ใช้งานคนที่ 3:59122481 อ.พลรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้ใช้งานคนที่ 4:59110460 กฤตภาส ไตรสุวรรณ์
ผู้ใช้งานคนที่ 5:59161042 ทอฝัน ฐานะมั่น
เวลาเริ่มต้น: 13:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 16:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 59117184
วันที่บันทึกล่าสุด: 23:00:10 - วันที่ 13 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง