ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

จรัญญา

รายละเอียด: ทำรายงานวิจัย
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา4(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:58160268 จรัญญา จินุกูล
ผู้ใช้งานคนที่ 2:58145145 สิรินญา แก้วแกมทอง
ผู้ใช้งานคนที่ 3:58140575 เกศราภรณ์ มะยะเฉียว
ผู้ใช้งานคนที่ 4:58142258 นันทิชา ศรีแก้ว
เวลาเริ่มต้น: 10:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 13:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 58160268
วันที่บันทึกล่าสุด: 15:53:19 - วันที่ 13 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง