ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

นางสาว วรลักษณ์ เรืองพันธ์

รายละเอียด: ทำงานกลุ่ม
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา5(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:58119835 วรลักษณ์ เรืองพันธ์
ผู้ใช้งานคนที่ 2:58146291 อารีรัตน์ บุญธุโสภณ
ผู้ใช้งานคนที่ 3:58144312 วรภัทร สุทิน
ผู้ใช้งานคนที่ 4:58163312 อามีน๊ะ หวันนิ
เวลาเริ่มต้น: 14:00:00 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 17:00:00 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 58119835
วันที่บันทึกล่าสุด: 18:27:47 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง