ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา

รายงานการจองห้อง

     - รายงานจำนวนผู้เข้าใช้งานห้องค้นคว้า(ระบุช่วงวันที่)
     - รายงานรายชื่อผู้เข้าใช้งานห้องค้นคว้า(ระบุช่วงวันที่)