งานบริการโสตทัศนูปกรณ์มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย การอบรม สัมมนาทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยโดยทางงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ได้ติดตั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคาร พร้อมช่างเทคนิคควบคุมในอาคารที่มีการขอใช้บริการบ่อยครั้ง เช่น อาคารเรียนรวม อาคารห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมต่างๆ รวมทั้งให้บริการ วิเคราะห์ วางแผนการใช้งาน และจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย          
          นอกจากนั้นยังให้บริการยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์บางประเภท ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเองได้ เช่น เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียงขนาดเล็ก โทรโข่ง เป็นต้น
 
     
   
 
  1. งานควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวม ห้องประชุมอบรมสัมมนา
  2. งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั่วไป
  3. งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
  4. วิเคราะห์ วางแผนจัดหาเพื่อให้ได้มาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
  5. บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
 
     
   
 
แบบขอใช้บริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์