หน้าแรก > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากอธิการบดีมีดำริให้จัดสัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดทำในรูปแบบของ SWOT Analysis มีการจัดสัมมนาเพื่อระดมสมองบุคคลภายในและภายนอก เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากนั้นก็จัดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์อีกครั้งเมี่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะทำงานฯ ได้สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ เสนอที่ประชุมบริหารและเสนอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๓ มีมติเห็นชอบให้นำวิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีการปรับแก้ ทบทวนและปรับปรุงจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการปรับแก้ในรายละเอียดแล้วจึงได้นำมาใช้ ซึ่งถือว่าได้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม มีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้ได้มาซึ่งเนื้อหาสาระที่ดีมีคุณค่าและมีผลทางจิตวิทยาแก่พนักงานและประชาชนรวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีสำนึกสาธารณะ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของสังคม

๒. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นภาคใต้

๓. เสริมความเข้มแข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานภาคใต้

๔. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๕. สนับสนุนและเสริมสร้างประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๖. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เชื่อมประสานโลกและท้องถิ่นแบบบูรณาการ

๗. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรเรียนรู้และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

๘. พัฒนาโครงการอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของสังคม

๙. ร่วมเรียนรู้ เตือนสติ ชี้นำสังคมด้วยพื้นฐานวิชาการที่ถูกต้อง

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media