หน้าแรก > สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้พระราชทานนามม.วลัยลักษณ์
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ความเห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นชื่อมหาวิทยาลัย ว่า “มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัย ที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นามว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อันเป็นสร้อยพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ราชบัณฑิต ค้นคว้าสร้อยพระนามคำว่า “วลัยลักษณ์” เป็นภาษาอังกฤษหรือบัญญัติเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักของราชบัณฑิตให้ด้วย ราชบัณฑิตยสถานได้เสนอให้คณะราชบัณฑิตที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบจากหนังสือ “จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย” หนังสือดังกล่าวเขียนสร้อยพระนาม “วลัยลักษณ์” เป็นอักษรโรมันว่า “VALAYALAKSANA” แต่เนื่องจากคำว่า “วลัยลักษณ์” นี้เป็นส่วนหนึ่งของสร้อยพระนามของสมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีคำนี้จึงถือเป็นวิสามานยนาม ซึ่งพระองค์ที่เป็นเจ้าของพระนามอาจจะทรงเขียนแตกต่างจากเอกสารหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ได้ ที่ประชุมบริหารและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ใช้อักษรย่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทยว่า “มวล.” และเห็นชอบให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า VALAYALAKSANA UNIVERSITY และเห็นชอบให้ใช้อักษรย่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษว่า “VU” แต่โดยเหตุหลายประการ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๓๗เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อและอักษรย่อใหม่ เป็นชื่อภาษาอังกฤษ คือ “WALAILAK UNIVERSITY”อักษรย่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษว่า “WU

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media