หน้าแรก > คอลเล็กชัน > ทำเนียบบุคคลสำคัญ
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 21 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1391 คน
ปีนี้ 17050 คน
ทั้งหมด 75133 คน
ทำเนียบบุคคลสำคัญ
แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในด้านต่างๆต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ ภาพ ชื่อเรื่อง รายละเอียด ไฟล์
1 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำก...     
2 อธิการบดีคนแรก นอกจากจะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นอธิการบดีคนแรก โดยดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี...   
3 นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งการโปรดเกล้าเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นคนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สวุรรณกลุ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕...   
4 ศาสตราจารย์คนแรก ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ประจำ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค...   
5 รองศาสตราจารย์คนแรก ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัย ว...   
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนแรก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงต่ำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนแรก ประจำหลักสูตรชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คื...   
7 คณบดีคนแรก ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนคณบดีคนแรก คือ รองศาสตราจารย์อุดม หนูทอง สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษากา...   
8 ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบันคนแรก ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการคนแรกคือ อาจารย์ดร.สุภาพ พัสอ๋อง ซึ่งเป็นอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการแต่งต...   
9 รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์/สถาบันคนแรก ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการคนแรก คือ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ (ปัจจุบัน คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ต...   
10 รองผู้อำนวยการศูนย์ ส่วนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ทวีพร ประลมพ์กาญจน์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และ...  
หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media