หน้าแรก > อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

อุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวคิดและหลักการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พิจารณาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นอุทยานการศึกษา ชื่อ “อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปีกาญจนาภิเษก ดังนั้นภายในอุทยานจะสนองแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่ทั้งหมด ๙,๐๐๐ ไร่

แนวคิดสำคัญ ของการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” คือการใช้พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน มหาวิทยาลัยมุ่งใช้อุทยานการศึกษาแห่งนี้เสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างอุทยานการศึกษาใช้วิธีบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักวิชา สถาบัน และศูนย์ต่าง ๆ การประสานกำลังทรัพยากรดังกล่าวจะทำให้อุทยานการศึกษาเกิดบูรณภาพและดุลยภาพสอดคล้องกับลักษณะเด่นในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาสมบูรณ์แบบและจัดองค์ ความรู้แบบสหวิทยาการ

การก่อเกิดอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษาขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี กาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษา และโครงการจัดตั้งและพัฒนาอุทยานการศึกษา “กาญจนาภิเษก” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปรากฏในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔)

และหลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชื่อพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็นชื่อโครงการอุทยานการศึกษา “กาญจนาภิเษก” และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า อุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีที่ป้ายชื่ออุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” ต่อมาคณะกรรมการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษา ได้มีมติให้ปรับแก้ไขในส่วนของโครงสร้างและรายละเอียดบางประการ อุทยานการศึกษาจึงประกอบด้วยโครงสร้างและกิจกรรมดังนี้

๑. อุทยานเทอดพระเกียรติ

     - ส่วนเทิดพระเกียรติ

     - หอจดหมายเหตุ

     - ส่วนภูมิภาคการศึกษา

     - ส่วนธรรมชาติศึกษา

     - ส่วนสิ่งแวดล้อมศึกษา

     - ส่วนร่างกายและจิตใจมนุษย์

     - ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน

๒. อุทยานสัมมนาและสาธิต

๓. อุทยานไทยทักษิณ

๔. อุทยานธรรมนิทัศน์

๕. เขตการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่าง ๆ ได้แก่

     - กลุ่มอาคารบริหาร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาและบริการอื่น ๆ จำนวน ๘ หลัง

     - กลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์บริการการศึกษา จำนวน ๖ หลัง

     - กลุ่มสำนักวิชาและศูนย์บริการวิชาการ จำนวน ๘ หลัง

     - กลุ่มศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘ หลัง และสวนรุกขชาติที่เน้นปลูก ต้นไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับและไม้เศรษฐกิจ

     - ฟาร์มมหาวิทยาลัย

     - ศูนย์การแพทย์

     - สถานกีฬาและสุขภาพ

๖. อุทยานพฤกษศาสตร์

๗. วนอุทยาน

๘. อุทยานโบราณคดี

๙. อุทยานสิ่งแวดล้อม

๑๐.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยระดับชาติที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติได้มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียว มีพื้นที่กว้างขวางและจัดเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการจัดองค์ความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อดำเนินการตามภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ การผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐาน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สิ่งเหล่านี้ได้นำมาสู่แนวคิดสำคัญในการจัดทำโครงการอุทยานการศึกษา หรือการใช้พื้นที่ทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ที่เน้นสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมให้มีดุลยภาพระหว่างธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คุณค่าของธรรมชาติ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ดังนั้นการสร้างอุทยานการศึกษาจึงใช้วิธีบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสำนักวิชา สถาบันและศูนย์ต่าง ๆ เป็นผลให้อุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” เกิดทั้งบูรณภาพและดุลยภาพ สอดคล้องกับลักษณะเด่นทางวิชาการที่เน้นการจัดการศึกษาสมบูรณ์แบบ การจัดองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ

จากวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว อุทยานการศึกษานี้จึงได้จัดให้มีองค์ประกอบย่อย ๑๑ กิจกรรม และ ให้ปรับแก้ในส่วนของโครงสร้างและรายละเอียดบางประการเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด โดยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพื้นที่กว้างขวางถึง ๙,๐๐๐ ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลาดเอียงจากตะวันตกซึ่งเป็นเทือกเขาหลวง ไปสู่ทะเลฟากอ่าวไทยทางด้านตะวันออก พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ ๘ ถึง ๑๔ เมตร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วยพื้นที่นาสวนยางพารา และป่าละเมาะ มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย สภาพเช่นนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอุทยานการศึกษาให้รื่นรมย์ด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จึงกำหนดให้เป็นหลักการว่า “ต้องจัดสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความหลายหลายทางชีวภาพ” โดยมุ่งหวังว่าจะให้อุทยานการศึกษาแห่งนี้เป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และมหาวิทยาลัยได้แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ทุกส่วนคำนึงถึงสีเขียว คือ ต้นไม้ สนามหญ้า เพื่อเป็นปอด ความสดชื่นและสุนทรียภาพ มีบางเขตมุ่งพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรงที่นับว่าเด่นที่สุด คือ วนอุทยาน ซึ่งเป็นเขตฟื้นฟูป่าธรรมชาติบนพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งปรากฏว่ามีความคืบหน้าในส่วนของเขตการศึกษา อันประกอบด้วย กลุ่มอาคารต่าง ๆ ฟาร์มมหาวิทยาลัย และสถานกีฬาและสุขภาพค่อนข้างมาก ขณะที่การดำเนินงานในส่วนอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงถูกชะลอไว้ เนื่องจากประสบกับปัญหางบประมาณอันเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๐

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันโครงการดังกล่าว จึงมีมติให้จัดทำโครงการอุทยานการศึกษาที่ย่อส่วนลงมาจากเดิม โดยจัดตั้งเป็น อุทยานการศึกษาจำลอง” ขึ้น ณ อาคารวิชาการ ๗ พร้อมกันนั้นก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานของแต่ละอุทยานเพื่อดำเนินการวางกรอบแนวคิด จัดหา ศึกษา รวบรวมและออกแบบก่อสร้างสำหรับอุทยานการศึกษาจำลอง รวมทั้งเตรียมการดำเนินงานบนพื้นที่จริงในอนาคตต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ โครงการอุทยานการศึกษาได้รับงบประมาณจำนวน ๒ ล้านบาท เพื่อออกแบบและดำเนินการพัฒนาอุทยานการศึกษาจำลอง ซึ่งอาจารย์อุดม พงษ์สวัสดิ์ ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติจำลองคนแรก แต่ปัจจุบันอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (จำลอง) ได้ลดขอบข่ายงานลงเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยาน

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media