หน้าแรก > ปณิธานและภารกิจ
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

ความเป็นมาของปณิธาน

ด้วยที่ประชุมปรึกษาหารือด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เห็นสมควรให้มีการกำหนดปณิธานขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นในที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๓๖เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้แนวทางการกำหนดปณิธานว่า จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

๑. องค์ประกอบเชิงประวัติของมหาวิทยาลัย หมายถึง การตั้งความปรารถนาความคาดหวังของมหาวิทยาลัย

๒. ภารกิจของมหาวิทยาลัย หมายถึง ความมุ่งหมายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓. คุณสมบัติของบัณฑิตที่ต้องการ หมายถึง เจตนารมณ์ สาระเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยพึงมีแก่สังคม

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และรักษาการแทนอธิการบดีในขณะนั้นกรุณารับไปดำเนินการกำหนดปณิธาณของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีปณิธาน ดังนี้

มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อความเจริญของสังคม และของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” โดยเน้น

๑. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติที่กว้างไกล

๒. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ความเป็น “ศึกษิต ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ

ความเป็นมาของภารกิจ

ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

๒. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิต ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

๓. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา แนะนำการวิจัยและพัฒนาการทดสอบการสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริสุทธิ์และศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในอนาคต

เมื่อมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดภารกิจของมหาวิทยาลัยไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีภารกิจทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media